SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
SynFlex

Polityka przedsiębiorstwa

SynFlex jest średnim przedsiębiorstwem rodzinnym. Nasze kluczowe kompetencje to rozwijanie, produkcja i sprzedaż komponentów dla systemów izolacyjnych silników elektrycznych, transformatorów i generatorów.

Dzięki innowacjom produktowym i procesowym jesteśmy liderem jakości i wyznaczamy w naszej branży światowe standardy.

Kultura przedsiębiorstwa

Niezależność
Jesteśmy niezawodnym i zorientowanym na przyszłość przedsiębiorstwem rodzinnym, przykładającym szczególną wagę do niezależności.

Zaufanie
Kultywujemy szczerość oraz zaufanie wobec naszych Pracowników, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej.

Innowacje
Staramy się osiągać więcej. Pracujemy w sposób zorientowany na cele, systematycznie i wytrwale ulepszając nasze procesy i produkty.

Długookresowe cele przedsiębiorstwa

Rozwijamy i wytwarzamy najwyższej jakości produkty na potrzeby systemów elektroizolacyjnych. Jesteśmy najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem w naszej branży.

Główna strategia

Osiągamy długofalowy wzrost dzięki optymalizacji procesów i innowacje produktowe.

SynFlex

Polityka zarządzania

Odpowiedzialność

 • Partnerzy, kierownictwo oraz pracownicy zobowiązują się działania zgodnego z prawem, celami przedsiębiorstwa oraz wytycznymi polityki zarządzania.
 • Nasze działania zorientowane są na satysfakcję Klienta. Oczekiwania naszych Klientów stanowią dla nas motywację stałego doskonalenia.
 • Dążenie do stałego doskonalenia jest kluczowym aspektem naszej kultury przedsiębiorstwa. Nasza główna strategia jest podstawą zobowiązania do ciągłej optymalizacji procesów i produktów.
 • Czujemy się zobowiązani do ochrony środowiska jak i efektywnego zarządzania energią.
 • Bezpieczeństwo pracy ma priorytet. Czujemy się zobowiązani do permanentnej optymalizacji oraz eliminacji czynników negatywnie oddziałujących na ludzi i środowisko.

Zaufanie

 • Wspieramy wzajemne zaufanie oraz rozwój Pracowników. Motywacja i identyfikacja z naszymi wartościami stanowią podstawę wysokiej wydajności.
 • Nasza komunikacja i informacja jest pełna, regularna, rzeczowa i otwarta.
 • Kierownictwo dokonuje regularnego przeglądu i oceny statusu, jakości oraz efektywności systemu zarządzania.    
SynFlex

Polityka personalna

Człowiek

 • Nasi Pracownicy są dumni ze swojego przedsiębiorstwa, własnej pracy oraz indywidualnego wkładu w nasze sukcesy.
 • Oczekujemy pełnego zaangażowania, oferując przestrzeń dla indywidualnej inicjatywy i rozwoju.
 • Nasze codzienne aktywności opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu – w centrum uwagi stoi człowiek.
 • Uczciwość, uznanie oraz równe szanse to wartości, w oparciu o które traktujemy wszystkich Pracowników.
 • Dzięki wspieraniu kreatywności i innowacyjności, nasi Pracownicy tworzą przewagi konkurencyjne i zapewniają długofalowe sukcesy przedsiębiorstwa.

Otwartość

 • Otwarta i szczera komunikacja zapewnia przejrzystość na wszystkich szczeblach.
 • Dzięki włączeniu sprawnej komunikacji w główne cele przedsiębiorstwa oraz przez wiarygodność i jasność przekazu nasi Pracownicy są stale efektywnie poinformowani.
 • Przyjazne miejsca pracy oraz pozytywna atmosfera stanowią podstawę dla osiągania naszych ambitnych celów.
 • Nasi Pracownicy są kompetentni i odpowiedzialni. Przywództwo i praca zespołowa wspierają indywidualne inicjatywy podejmowane w interesie przedsiębiorstwa.
 • Stałe dążenie do rozwoju wspiera gotowość podejmowana wyzwań dla osiągania wspólnych celów.
SynFlex

Polityka jakości

Doskonalenie

 • Monitorujemy jakość procesów poprzez regularne audyty i stale udoskonalamy nasz system zarządzania.
 • Aktywnie rozwijamy procesy produkcyjne stale poszukując nowych i efektywniejszych rozwiązań.
 • Dzięki innowacjom, kreatywności i elastyczności osiągamy jakościowe i rynkowe przewagi konkurencyjne.

Świadomość

 • Świadomość wagi jakości jest traktowana priorytetowo we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa.
 • Stabilność procesów oraz włączenie dostawców w naszą strategię jakości stanowią podstawę jakości naszych produktów.
 • Najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, ciągłe monitorowanie procesów oraz dokumentowanie  wyników testów i certyfikaty kwalifikują nas jako dostawcę „high-tech”.
 • Stale monitorujemy realizację celów jakościowych i procesowych przez wskaźniki oraz identyfikujemy potencjalne pola usprawnień.

Polityka środowiskowa

Aktywność

 • Motywujemy naszych Pracowników do aktywnego wspierania działalności na rzecz ochrony środowiska oraz oszczędzania energii.
 • Informujemy o naszych osiągnięciach w zakresie ochrony środowiska, wzmacniając zaufanie opinii publicznej do naszego przedsiębiorstwa.
 • Wpływamy na dostawców i usługodawców, by przywiązywali wagę do ochrony zasobów i środowiska. Wspieramy stosowanie produktów energooszczędnych.
 • Zwracamy szczególną uwagę na konsekwentne identyfikowanie i eliminację ryzyka w poszczególnych procesach, stawiając do dyspozycji odpowiednie zasoby.

Przykład

 • Uznajemy naszą odpowiedzialność za stałą ochronę środowiska i efektywne wykorzystywanie energii.
 • Nasze kierownictwo daje swoją postawą przykład wspierania polityki ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i oszczędnego gospodarowania energią.
 • Przy udziale wszystkich Pracowników promujemy i wzmacniamy w przedsiębiorstwie kulturę zrozumienia dla ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i oszczędności energii.
 • Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących wymagań ustawowych.