SynFlex Group:
SynFlex
Please tell us
Menu
Stopka redakcyjna
Informacje zgodnie z ustawą o mediach elektronicznych /TMG/ (§ 5) / państwową umową o radiofonii /RStV/ (§ 55) / rozporządzeniem dotyczącym obowiązków odnoszących się do usług i informacji /DL-InfoV/ (§ 2):

SynFlex Elektro Polska Sp. z o.o.
ul. Grodziska 93, Stara Wieś
PL 05-830 Nadarzyn

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Stara Wieś, ul Grodziska 93
05-830 Nadarzyn

Uprawniony do reprezentowania / dyrektor zarządzający

Stefan Karsch
Piotr Ciborowski

Kontakt

Tel.: +48 22 739 90 30
Faks: +48 22 739 90 32

info(at)synflex.pl
Internet: www.synflex.com/pl

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:

PL 113-01-05-554

Osoba odpowiedzialna za treści dziennikarsko-redakcyjne zgodnie z § 55 ust. 2 państwowej umowy o radiofonii (RStV)

Fritz-Hubertus Hasse
c/o SynFlex Elektro GmbH
Auf den Kreuzen 24
32825 Blomberg

W odniesieniu do dostaw produktów i świadczenia usług obowiązują nasze<br/> Ogólne Warunki Handlowe.

Koncepcja, projekt stron, programowanie TYPO3

pixelcreation GmbH
Jordanstraße 26a
30173 Hannover

Tel.: +49 511 / 64 21 59-30
Faks: +49 511 / 64 21 59-31


www.pixelcreation.de

Prawo autorskie / odpowiedzialność za treści i odsyłacze:
Prawo autorskie:

Te strony internetowe i ich zawartość podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, edycja i jakikolwiek rodzaj ich wykorzystania również we fragmentach poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora. Jeżeli występują prawa autorskie osób trzecich w stosunku do treści zawartych na tych stronach, są one uwzględniane. Gdyby mimo to dowiedzieli się Państwo o naruszeniu prawa autorskiego na tych stronach, uprzejmie prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa autorskiego natychmiast usuniemy treści, których to dotyczy.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach tej oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa do znaków towarowych oraz prawa posiadania i własności odpowiednich zarejestrowanych osób uprawnionych. Na podstawie samego wymienienia marki lub znaku towarowego nie należy wyciągać wniosku, że nie podlegają one ochronie ze względu na prawa osób trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności:
1. Odpowiedzialność za treści

Treści tej strony internetowej przygotowywane są z największą starannością. Nie można jednak zagwarantować ich poprawności, kompletności, aktualności lub jakości. Treści mają raczej charakter czysto informacyjny.
Zgodnie z § 7 ust.1 ustawy o mediach elektronicznych (TMG) występuje odpowiedzialność za własne treści zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych (TMG) nie jesteśmy jako usługodawcy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji, ani badania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Zobowiązania do usunięcia informacji lub blokady korzystania z nich zgodnie z przepisami ogólnymi pozostają nienaruszone również w przypadku braku odpowiedzialności usługodawcy zgodnie z §§ 8 do 10.

Z zasady wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do autora informacji / administratora strony internetowej dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych, które spowodowane zostały przez korzystanie lub niekorzystanie z udostępnionych informacji bądź przez korzystanie z błędnych lub niekompletnych informacji. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy można udowodnić autorowi / administratorowi działanie z premedytacją lub poważne zaniedbanie, w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej lub narażenia życia, uszkodzenia ciała i/lub zdrowia.

Wszystkie oferty są wolne od zobowiązań i niewiążące. Części stron lub cała prezentacja internetowa mogą zostać bez specjalnej zapowiedzi zmienione, uzupełnione, usunięte lub tymczasowo lub ostatecznie zawieszone.

2. Odpowiedzialność za odsyłacze

Prezentacja internetowa zawiera bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do obcych stron internetowych („linki”), na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Za treści stron internetowych, do których odsyłają linki z naszej prezentacji internetowej, odpowiedzialni są wyłącznie administratorzy lub oferenci. Odpowiedzialność z naszej strony wchodziłaby w rachubę tylko wówczas, gdybyśmy wiedzieli o sprzecznych z prawem treściach na powiązanych stronach i mimo możliwych technicznie i możliwych do przyjęcia środków nie zapobiegliśmy korzystaniu z treści sprzecznych z prawem.

Na tym tle oświadczamy kategorycznie, że w momencie umieszczenia odsyłacza, na powiązanych stronach nie było widocznych treści sprzecznych z prawem. Na aktualny i przyszły kształt powiązanych stron nie mamy żadnego wpływu, a ciągła kontrola jest zasadniczo nie do przyjęcia. W szczególności kategorycznie dystansujemy się od ewentualnych wypowiedzi lub treści sprzecznych z prawem zamieszczonych na powiązanych stronach. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa natychmiast usuniemy odsyłacze, których to dotyczy.

3. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności za treści i odsyłacze należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tych stron. Gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego wykluczenia odpowiedzialności nie były, przestały być lub były niecałkowicie zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych części wykluczenia odpowiedzialności.

4. Spory na gruncie prawa konsumenckiego

W celu pozasądowego rozwiązywania sporów na gruncie prawa konsumenckiego Unia Europejska stworzyła platformę internetową („platforma ODR”), do której można się będzie wkrótce zwrócić. Platforma znajduje się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail: info@synflex.de

Firma Synflex Elektro GmbH nie jest zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniach w sprawie zażegnania sporu konsumenckiego toczących się przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie jest na to również gotowa. Z tego względu firma Synflex Elektro GmbH nie uczestniczy w postępowaniach w sprawie zażegnania sporu konsumenckiego toczących się przed konsumenckim biurem mediacyjnym.